Zelené oči

Budovanie malej ukážkovej komunitnej záhrady – kvitnúce rastliny a byliny typické pre CHKO Biele Karpaty


Vďaka podpore z grantovej schémy Zelené oči Trenčianskeho samosprávneho kraja sa nám podarilo zrealizovať projekt zameraný na postupné budovanie malej komunitnej tematickej záhrady, ktorá by bola zameraná na kvitnúce rastliny a byliny typické pre chránenú krajinnú oblasť Biele Karpaty, do ktorej územie Hornej Súče patrí.

V rámci projektu boli inštalované vyvýšené drevene záhony (9 viacstupňových stavebnicových  častí, každý o ploche 1m2) spolu s hlinou a prebehla aj výsadba priesad bylín do záhonov a povrchová úprava záhonov, inštalované lavičky s operadlom aj bez operadla, vysypaný prístupový chodník štrkom , vyrobené a osadené  svahovité vyvýšené záhony z dreveného reziva.

Záhrada a jej jednotlivé prvky ako sú vyvýšené záhony boli budované postupne od 06 do 11/2021 pričom posledné úpravy boli realizované na jeseň. Záhrada netvorí jednoliaty celok, ale jej jednotkové prvky sú rozmiestnené po areály. Vyvýšené záhony sú umiestnené skrz dobrú prístupnosť vedľa vybudovaného štrkového chodníka pri budove  spolu s mobiliárom.

Stromy vrátane starých odrôd ovocia sú rozmiestnené po celom areály a boli postupne orezané a ošetrené. Voľná neudržiavaná zarastená trávnatá plocha bola sprístupnená schodíkmi, boli odstránené náletové dreviny a kríky a bola niekoľko krát ručne pokosená, tak aby sa spustil proces postupnej obnovy lúčnych kvetov a porastov a keďže sa jedná o čiastočne svahovitý terén, bolo tam umiestnené aj stupňovite vyvýšené záhony, kde sme zo semien lokálnych bylín dopestovávali malé rastlinky na výsadbu.

Proces revitalizácie areálu bude pokračovať aj v ďalších rokoch.

Vybudovanie ukážkovej včelnice a hmyzích domčekov pre zážitkovú formu environmentálneho vzdelávania pre deti a mládež

Miroslava Hanulíková ako členka nášho komunitného včelárstva vďaka podpore z grantovej schémy Zelené oči Trenčianskeho samosprávneho kraja zrealizovala projekt zameraný na vybudovanie malej ukážkovej zážitkovej včelnice pre deti a žiakov materských a základných škôl. Prostredníctvom jej prevádzky vhodnou zážitkovou formou zvyšovala environmentálne povedomie o dôležitosti hmyzu ako opeľovačov v krajine.

V areály  Komunitného včelárstva Bee space v Hornej Súči v Hornej Závrskej 661 bola vybudovaná ukážková včelnica pozostávajúca z včelstiev umiestnených v rôznych tipoch úľov vrátane pozorovacieho úľa a úľa pre čmeliakov.

Vybavenie ukážkovej včelnice pozostáva s ochranných oblekov (blúz) pre deti a dospelých, prenosného setu na odviečkovanie medových plástov pred vytočením, malého dvoj rámikového  medometu na ručný pohon, prenosného altánku – stanu,  foriem na odlievanie sviečok z vosku a ručného prenosného lisu na voskové medzistienky. Súčasťou je aj 5 ks veľkých drevených informačných tabúľ. 

Všetky tieto pomôcky slúžia na praktické ukážky práce zo včelami a včelími produktmi pre návštevníkov areálu a plánované exkurzie.

Ukážková včelnica bola vybudovaná sa prispenia členov Komunitného včelárstva Bee space a za participácie obyvateľov Hornej Súče. Budeme pokračovať v osvetových aktivitách pre deti, ich rodičov a návštevníkov pod názvom „Včely, čmeliaky a  rozprávkové bytosti z ríše užitočného hmyzu“.

Copyright beespace včelárstvo